کۆڕبەنــدی بازرگانــی نیشــتیمانی عێــراق

ڕێکخــراوی نێودەوڵەتــی کــۆچ (IOM)و ســەنتەری بازرگانــی نێودەڵەتــی (ITC)
کۆڕبەنــدی بازرگانــی نیشــتیمانی عێــراق
لــە  19 بــۆ 20 شوبات  2023 ڕێکدەخــەن لــە هۆتێــل ڕۆتانــا بابلــی شــاری بەغــدا.

ئــەم ئیڤێنــت و ڕێوڕەســمەش پانێــڵ لەســەر ئاســتی زۆر بــەرز و وۆرکشــۆپی کـرداری بـە دیـدارو کۆبوونەوەکانـی بزنس-بۆ-بزنـس کۆمپانیـا تازەگـەر و نوێیـەکان ڕێکدخـات، لەگـەڵ نیشــاندان و خســتنەڕووی بابەتــی ســەرەکی (دروســتکراوی عێراقــە) کــە لــە تــەواوی ســەرجەم پارێزگاکانــی عێراقــەوەن

Simply enter your keyword and we will help you find what you need.

What are you looking for?

ڕێکخستن .

•  دانیشتن و پانێڵ لەسەر ئاستی باڵا و وۆرکشۆپی کرداری
•  دیـدار و کۆبوونـەوەی بزنـس و بزنـس یـەک لەگـەڵ یەک-بـە دوو قۆڵـی لەگـەڵ یەکـتری (بـۆ ئـەو کۆمپانیـا عێراقیانـەی کـە لـە لایـەن دابینکـەرە نێودەوڵەتییەکانـەوە دیاریکـراون بـۆ هاوبەشـیکردن لـە کار و بزنـس لەسـەر بنەمـای ئـەو زانیـاری بەردەسـتە لـە پڕۆفایلـی کۆمپانیـا. هەروەهـا دەکرێـت تەنیـا لەسـەر داواکاری دابینکـەرە نێودەوڵەتییـەکان ئـەو کۆبوونەوانـە ڕێکبخرێـن و ئەنجامبدرێـن.
 •  خســتنەڕوو و نیشــاندان بەرزکردنــەوە و باشــترکردنی کۆمپانیــا و بزنســە بازرگانییــە زۆر بچــووک، بچــووک و مامناوەندانــەی لــە هەمــوو بەشــەکانی پارێزگاکانــی عێــراق دا (هەمــوو پارێزگاکانــی عێــراق دەتوانــن داوەت و بانگهێشــتی کۆمپانیــا و بزنســە بازرگانییـە زۆر بچـووک، بچـووک و مامناوەنـدە عێراقییـەکان بکـەن بـۆ نیشـاندان و خسـتنەڕووی کار و بزنسـەکانیان بەمەبەسـتی باشــترکردنی)
•  دانانـی تۆڕێکـی پەیوەنـدی لـە نێـوان کۆمپانیـا عێراقییـەکان کـە دەکرێـت ببێتـە کارئاسـانییەک بـۆ سـاغکردنەوە و فرۆشـتن لـە نێـوان ئـەو پارێزگایانـە و ناوچـە دەوروبـەرو دەرەوەی سـنووری خۆیـان.
•  کارئاسـانیکردنی دانانـی تۆڕێـک لەنێوان دابینکـەرە نێودەوڵەتییەکان و کۆمپانیـا عێراقییەکان ئەمەش لەڕێگەی ئـەو قوتابیانەی کـە لـە بزنسـی نێودەوڵەتـی دەخوێنن و دوو زمـان دەزانن.
•  خســتنەڕووی دەرەکــی چەنــد حاڵەتێکــی دەستنیشــانکراوی کۆمپانیــا و بزنســە بازرگانییــە زۆر بچــووک، بچــووک و مامناوەنــدە عێراقییــەکان کــە تازەگــەری و نوێکاریانکــردووە و نیشــاندانی بــەڕووی خەڵکــی گشــتی دا لــە 27 و 28 تشرینــی دووەم دا.